Ald Sear – Ald Sear Lyrics

Ik siet yn de kroeg en krieg tillefoan,
Ik fun ‘t appart, do funst ‘t gewoan
Freegest an my wanneer ik thus komme sil,
Stik d’r yn wiif, hald dy no ‘s stil

Hoe faaker ast bellest hoe letter at ‘t wurd,

‘T jout dy echt gjin reet ast sa seurst
Ik goai my moai fol mei myn maat’n
Gjin ferlet fan dy, hast ‘t yn ‘e gaat’n!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *